top of page

VAKUUTUSEHDOT

Vakuutusehdot: News

VAKUUTUSEHDOT 2018

voimassa 1.1. - 31.12.2018 myönnetyille vakuutuksille

Sisällys

 •   1. Tekniikkavakuutuksen esittely

 •   2. Tekniikkavakuutuksen ehdot

 •   3. Vakuutus kattaa

 •   4. Vakuutus ei kata

 •   5. Oheispalvelut ja edut

 •   6. Yleiset ehdot

 •   7. Erityishuomiot

 •   8. Vahinkoprosessi

 •   9. Korvauskäsittelyn erityishuomiot

 • 10. Asiakaspalvelu

1. ESITTELY

Tekniikkavakuutus on turva käytetylle ajoneuvolle. Vakuutuksen tarkoitus on avustaa ajoneuvon korjauskustannuksissa, jotka aiheutuvat vakuutuksen kattamien osien ennalta arvaamattomista ja äkillisistä rikkoutumisista.

Näiden vakuutusehtojen tarkoitus on antaa vastaukset kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin vakuutuksesta, joka on hankkimassanne käytetyssä ajoneuvossa. Vakuutusehdoista saatte myös tiedot siitä, mitä vakuutus kattaa ja mitä se ei kata.Nämä vakuutusehdot sisältävät erillisen vakuutusvahvistuksen, jota tarvitaan asioidessa Suomen Takuuvakuutuksen kanssa. Huomioikaa vakuutusvahvistuksesta vakuutuksen kesto, omavastuu, korvausraja sekä toimintaohjeet vahingon sattuessa.

On tärkeää, että perehdytte samanaikaisesti vakuutusvahvistukseen ja vakuutusehtoihin, jotta saatte riittävän käsityksen vakuutuksen ehdoista ja oikeuksista. Jos olette mielestänne saaneet ostohetkellä virheellistä tietoa vakuutuksen luonteesta, voitte huomauttaa asiasta meille 7 pv:n kuluessa vakuutusvahvistuksen päiväyksestä. Hyväksymällä vakuutuksen, sitoudutte vakuutuksen ehtoihin.

2. TEKNIIKKAVAKUUTUKSEN EHDOT

Mitä vakuutusehdot tarkoittavat?

Alla on listaus yksittäisten sanojen ja termien merkityksestä. Termistön merkitys säilyy samana koko vakuutusehtojen ajan.

2.1. Tekniikkavakuutus tarkoittaa vakuutusta.

2.2. Vakuutus tarkoittaa vakuutushakemusta, vakuutusehtoja ja vakuutusvahvistusta yhdistettynä jollakin muulla vahvistuksella saaden aikaan lainvoimaisen sopimustilan käytetyn ajoneuvon vakuutuksesta Suomen Takuuvakuutuksen ja vakuutetun osapuolen välille.

2.3. Vakuutushakemus tarkoittaa kirjallista vakuutustilausta, jonka ostaja tai myyjä on tarvittavien lisätietojen kanssa toimittanut Suomen Takuuvakuutukselle hakiessaan ajoneuvolle vakuutusta.

2.4. Vakuutusehdot on tämä asiakirja, jossa määritellään vakuutuksen ehdot ja luonne. Vakuutusehdot muodostavat osan vakuutusta.

2.5. Vakuutusvahvistus tarkoittaa vakuutuksen osaa, josta ilmenee vakuutetun yhteystiedot, vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon tiedot, ajoneuvon ostohinta, vakuutusjakso ja korvausraja.

2.6. Vakuutusyhtiö tarkoittaa International Insurance Company of Hannover SE:tä, jonka vakuutusedustajana Suomen Takuuvakuutus toimii. Vakuutuksen myöntäjä on vakuutusyhtiö.

2.7. Vakuutettu tarkoittaa vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon omistajaa tai haltijaa.

2.8. Me/meillä/meidän tarkoittaa Suomen Takuuvakuutusta.

2.9. Te/Teillä/Teidän tarkoittaa vakuutusvahvistuksessa nimettyä vakuutettua.

2.10. Vakuutusjakso tarkoittaa vakuutuksen alkamispäivää ja päättymispäivää sekä niiden välistä aikajaksoa huomioiden mahdollinen kilometrirajoitus.

2.11. Vakuutuksen voimaanastuminen tarkoittaa päivämäärää, jolloin ajoneuvon vakuutus alkaa. Ajankohta ilmenee vakuutusvahvistuksesta. Vakuutuksen jatkotapauksessa uusi jakso astuu voimaan edeltävän vakuutuksen päättymistä seuraavana päivänä.

2.12. Vakuutuksen päättymispäivä tarkoittaa päivämäärää, jolloin ajoneuvon vakuutuksen voimassaolo päättyy jostakin seuraavasta syystä:

 1. Vakuutuksen vakuutusjakso päättyy; tai

 2. Vakuutettu ajoneuvo on myyty tai luovutettu uudelle omistajalle; tai

 3. Vakuutuksen kohteena olevasta ajoneuvosta vakuutusyhtiön maksamien korjauskustannusten määrä saavuttaa ajoneuvon ostohinnan, kuitenkin enintään 50.000 € (poikkeuksena 1 Tähden -vakuutus, ks. kohta 2.13).

2.13. Korvausraja tarkoittaa maksimikorvaussummaa, jonka vakuutusyhtiö korvaa yksittäisestä vahinkotapauksesta tai vakuutusjakson aikaisista vahinkotapauksista yhteensä. Yhteenlaskettavien korvattavien vahinkojen arvo vakuutusjakson aikana ei voi ylittää 50.000 € (1 Tähden -vakuutus 10.000 €) tai ajoneuvon ostohintaa, mikäli se on pienempi kuin 50.000 € (1 Tähden -vakuutus 10.000 €). Korvaussummat sisältävät arvonlisäveron 24 % ja mahdollisen vakuutuksen omavastuun. Mikäli vakuutettuna on alv-rekisteröity taho, ei vakuutusyhtiö maksa arvonlisäveron osuutta korvattavista vahingoista.

2.14. Ajoneuvo/vakuutuksen kohteena oleva ajoneuvo tarkoittaa ajoneuvoa, joka vakuutusvahvistuksen mukaisesti omaa voimassaolevan vakuutuksen ja vahvistuksessa mainitut tunnistetiedot.

2.15. Komponentti tarkoittaa mitä tahansa ajoneuvon valmistajan määrittelemää alkuperäistä mekaanista, elektronista tai sähköistä komponenttia tai osaa, luetteloituna Kattavuus -osiossa internetsivuillamme.

2.16. Rikkoutuminen tarkoittaa äkkinäistä ja odottamatonta komponenttivikaa, joka johtaa pysyvään mekaaniseen tai elektroniseen vaurioitumiseen aiheuttaen toiminnan loppumisen ja vaatien välittömän korjaustarpeen tai komponentin vaihdon. Rikkoutumisen tulee aiheutua muista syistä, kuin Vakuutus ei kata -osiossa olevista rajoituksista, rappeutumisesta tai huolimattomuudesta.

2.17. Kuluminen tarkoittaa komponentin vauriota, joka on aiheutunut vaiheittain ajan saatossa toiminnan tai komponentin suorituskyvyn heikkenemisen myötä.

2.18. Ostohinta tarkoittaa ajoneuvon ostohintaa, joka määritellään vakuutusvahvistuksessa.

2.19. Maantieteelliset rajat tarkoittavat aluetta, jossa vakuutus on voimassa. Alueen muodostavat Suomi, muu Skandinavia, Iso-Britannia (Yhdistynyt kuningaskunta) sekä EU-alueen jäsenmaat.

2.20. Glass's ICME Manual tarkoittaa vuosittain päivitettävää puolueetonta korjaustöiden ohjeaikalistausta, jonka julkaisija on Glass's Information Services Limited. Ohjeistossa on sekä mekaanisten että elektronisten korjaustöiden suositusohjeajat eri ajoneuvolajeille ja merkeille.

2.21. Ajoneuvon markkina-arvo määritellään Grey-Hen Oy:n ylläpitämien taulukkoarvojen perusteella, huomioiden lisäksi mm. ajoneuvon kunto ja ajokilometrimäärä. Tarvittaessa voidaan myös käyttää puolueetonta asiantuntija-apua.

2.22. Ehtokohdalla 4.6. tarkoitetaan ko. ajoneuvon merkille tai mallille tyypillisiä vikoja, jotka ilmenevät autokatsastajien, Trafin, TÜV:n tai autoalan luotettavan median kautta tai valmistaja on myöntänyt vian millä tahansa tavalla (esim. vaihtamalla osia, tuomalla markkinoille korjaussarjoja tai korvaamalla osia uudella osalla joko Euroopassa tai jollain toisella markkina-alueella).

2.23. Siirtopäivämäärä tarkoittaa päiväystä, jolloin olemme hyväksyneet vakuutuksen siirron vakuutetun ajoneuvon uudelle yksityiselle omistajalle.

3. VAKUUTUS KATTAA

Vakuutus kattaa vakuutetun ajoneuvon mekaanisia ja elektronisia komponentteja äkillisen ja ennalta arvaamattoman mekaanisen rikkoutumisen varalta näiden vakuutusehtojen ja sisällön mukaisesti. Edellytyksenä on että, osat ovat valmistajan alkuperäisesti määrittelemiä osia.

4. VAKUUTUS EI KATA

4.1. Mitään vikakorjauksia, joihin ei ole meiltä ennakkohyväksyntää.

4.2. Mitään kustannuksia, joista ei ole sovittu meidän kanssa etukäteen.

4.3. Vakuutuksen mahdollista omavastuuosuutta. Omavastuu on rikkoutumiskohtainen.

4.4. Muita komponentteja kuin mitä on erityisesti lueteltu Kattavuus -osiossa internetsivuillamme.

4.5. Yleistä ja normaalia ajoneuvon huoltotoimintaa (kuten esim. aurauskulmien säätö), ääniä, venymistä, kulumista eikä siitä aiheutuneita vikoja ja vaurioita, eikä normaaleja kulutusosia (esim. akut, sytytys-/hehkutulpat, hihnat, pyyhkijänsulat, jarrupalat/jarrurummut/jarrulevyt, renkaat, suodattimet, pakoputkisto, Bi-/Xenon, LED-valot, valojen polttimot ja umpiot, matot, sisäverhous sekä korinosat koristeineen jne.).

4.6. Vikoja ja vaurioita, jotka kuuluvat normaalin tehdastakuun tai ajoneuvon myyjän vastuulle. Vakuutus ei myöskään kata valmistajan takaisinkutsuista aiheutuvia kuluja eikä rikkoutumista tai vikaa, joka on seurausta valmistajan millä tahansa tavalla myöntämästä mekaanisesta tai rakenteellisesta viasta. Korvausvelvollisuus on tällöin valmistajalla. Ks. myös kohta 2.22.

4.7. Vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet lämpötilavaihteluista (ylikuumeneminen, palaminen, jäätyminen yms.), korroosiosta (ruostuminen, hapettuminen, syöpyminen yms.), väärinkäytöstä (esim. jäähdytysveden vähyys), väärän polttoaineen tai voiteluaineen käytöstä, öljyn tai pakkasnesteen vähyydestä, voitelun tai huollon puutteellisuudesta tai ulkoisista vaikutteista (esim. vesi, pöly, kivi, luonnonilmiöt jne.).

4.8. Vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä aiheutuneita vikoja ja vaurioita eikä vikoja ja vaurioita, jotka aiheutuvat vahingon jatkamisesta ja pahentamisesta vian tai vaurion ilmettyä.

4.9. Vikoja ja vaurioita, jotka ovat olleet tai niiden voidaan olettaa olleen ajoneuvossa jo ostohetkellä tai ovat aiheutuneet ammattitaidottomasta huollosta tai huonosti suoritetusta aiemmasta korjauksesta.

4.10. Seurannaisvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen ulkopuolisten osien vikaantumisen tai vaurioitumisen seurauksena.

4.11. Säätöjä, komponenttien puhdistuksia tai pinnoituksia (esim. kevennykset, hoonaukset), tarpeettomia diagnooseja eikä ohjelmistopäivityksiä. Vianmäärityksen korvaamme todellisen käytetyn ajan mukaan, kuitenkin maksimissaan 1 h, mikäli rikkoutuminen kuuluu vakuutuksen korvattavuuteen.

4.12. Komponenttien vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet säännöllisen huollon puutteesta.

4.13. Komponentteja, jotka eivät ole rikkoutuneet tai aiheuttaneet rikkoutumista, mutta ne vaihdetaan kuluttajan vaatimuksesta tai kolmannen tahon (esim. korjaamon tai valmistajan) suositukseen perustuen.

4.14. Vikoja ja vaurioita mikäli ajoneuvon mittarilukemaa on muokattu tai matkamittari ei toimi.

4.15. Erimielisyystilanteista aiheutuneita konsultointi-, asianajo- tai muita vastaavia kuluja. Näyttövelvollisuus on vakuutuslainsäädännön mukaan vakuutetulla. Mikäli vakuutuksen myöntäjä joutuu turvautumaan hyväksyttyyn tavarantarkastajaan tms. tahoon, todistaakseen teidän tai kolmannen tahon vaatimuksia vastaan ja tarkastuksessa asia ratkeaa vakuutuksen myöntäjän eduksi, kaikki ylimääräiset tarkastus- yms. kulut lankeavat maksettavaksenne.

4.16. Kolarikorjattuihin ajoneuvoihin kohdistuneita vikoja, vaurioita tai rikkoutumisia.

4.17. Poikkeavan suurta öljynkulutusta ohjearvoihin verrattuna (sisältäen öljyvuodot) muusta kuin äkillisestä rikkoutumisesta johtuen.

5. OHEISPALVELUT JA EDUT

TARVITESSANNE MITÄ TAHANSA SEURAAVISTA OHEISPALVELUISTA, HANKKIKAA MEILTÄ VALTUUTUS ENNEN PALVELUN KÄYTTÖÄ:

Auton vuokraus

Mikäli vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon vakuutuksen alainen todellinen korjausaika ylittää 8 tuntia (tehtaan/maahantuojan ohjeajan mukaan), korvaamme vuokra-auton kuluja 25 €/vrk sis. arvonlisäveron 24 % maksimissaan 7 vrk:n ajalle. Korjausajaksi ei lasketa mahdollista valmistumisen odottamista tai osien toimituksen odottamista.

Hinaus

Mikäli vakuutuksen korvauksen piiriin kuuluva vahinko edellyttää ajoneuvon hinausta korjaamolle tai ajon jatkaminen aiheuttaisi vaaraa tai lisävaurioita, vakuutus korvaa 50 € hinaushyvitystä (sis. arvonlisäveron 24 %) tilanteessa, jossa hinausta ei korvata ajoneuvon Kasko-vakuutuksesta.

Siirtopyyntö

Mikäli myytte ajoneuvonne, joka on ehjä ja kunnossa, voitte halutessanne siirtää jäljellä olevan vakuutusjakson uuden omistajan hyväksi. Tässä tapauksessa vakuutuksessa on kuitenkin 28 päivän karenssiaika. Siirto on mahdollista ainoastaan uudelle yksityiselle omistajalle, ei autoliikkeelle. Varmistattehan, että siirtohakemus kaikkine liitteineen ja 50 €:n siirtomaksuineen saapuu meille perille 7 vuorokauden kuluessa kaupantekohetkestä. Siirtomaksu palautetaan, mikäli siirtoa ei jostakin syystä voida hyväksyä. Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme saadaksenne lisätietoja.

Mikäli olette vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon uusi omistaja ja vakuutus on siirretty edelliseltä omistajalta, on vakuutuksessa 28 päivän karenssiaika alkaen siirtopäivämäärästä. Tänä aikana vakuutus ei ole voimassa. Karenssiajan jälkeen vakuutus jatkuu alkuperäisen vakuutuksen mukaisesti.

Vakuutusjakson jatkaminen

Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme saadaksenne lisätietoja vakuutusjakson jatkamiseen liittyvistä ehdoista. Vakuutusjakson jatkamisen ehtona on kelpoisuusehtojen täyttyminen sekä ajoneuvon täysi vauriottomuus ja huoltohistoria jatkovakuutuksen alkamisajankohtana. Vakuutusjakson jatkamiseksi saatetaan myös edellyttää puolueettoman ulkopuolisen tahon tekemää kuntotarkastusta.

Kansainvälinen käyttö

Vakuutus on voimassa vuotuisesti 60 vuorokauden ajan yksityismatkoillanne EU:n jäsenmaissa. Mahdolliset vakuutusehtojen mukaiset vakuutuskorvaukset tältä ajalta maksetaan noudattaen enintään Suomen osa- ja työtuntihinnoittelua. Korjaustoimenpiteisiin edellytetään ennakkohyväksyntä.

6. YLEISET EHDOT

Ehtojen laiminlyömisestä saattaa olla seurauksena vakuutuksen irtisanominen, korvausten maksusta pitäytyminen tai korvaussumman pienentäminen. Vakuutuksemme hyväksymällä vakuutettu sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

6.1. Teidän tulee välttää ajoneuvon ja sen komponenttien vikaantumista ja vaurioitumista. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ajoneuvon vikaantuneena tai vaurioituneena käyttämisen seurauksena, eikä vahinkoja mikäli vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman.

6.2. On vastuullanne varmistaa, että ajoneuvo on tieliikennekelpoinen, ehjä ja valmistajan ohjeiden mukaisesti huollettu.

6.3. Mikäli Te, taholtanne joku muu tai joku, joka toimii tietoisuudessanne, on toiminut vilpillisesti muokaten tai lisäten maksettavaksemme kohdistettuja korvauksia tai toimittanut vääriä asiakirjoja, pidättäydymme korvausten maksusta. Joudumme tuolloin myös tekemään tarvittavat toimenpiteet mahdollisesti jo maksettujen korvausten osalta ja tarvittaessa saattamaan asia oikeudelliseen käsittelyyn. Samalla pidättäydymme palauttamasta vakuutusmaksua.

6.4. Ennen uuden vakuutuksen voimaanastumista, ajoneuvon myyjän ja ostajan tulee tehdä ajoneuvon esitarkastus varmistaen näin, että vakuutuksen alaiset komponentit ovat ehjiä ja ajoneuvo toimii moitteettomasti. Tämä esitarkastus ei vastaa eikä korvaa huoltoa. Vakuutetulla on velvollisuus tutustua vakuutusehtoihin ostohetkellä ja viimeistään saatuaan vakuutusvahvistuksen. Hyväksymällä vakuutuksen vakuutettu sitoutuu vakuutusehtoihin.

6.5. Vakuutusta ei voi siirtää toiseen ajoneuvoon.

6.6. Tekemällä vakuutushakemuksen, on ajoneuvon myyjä vahvistanut ajoneuvon olevan huollettu ja teknisesti kunnossa.

6.7. Vakuutus ei korvaa vakuutettuun ajoneuvoon kohdistuneita vahinkoja, mikäli sitä käytetään tai on käytetty kaupallisiin tarkoituksiin, kuten esim. vuokraukseen, taksikäyttöön, autokouluopetukseen tai ajoharjoitteluun, maastoajoon, muuhun äärimmäiseen käyttöön, sitä on viritetty tai muokattu, sen omapaino on yli 3500 kg, sitä on käytetty kilpailukäytössä tai se on vakuutusyhtiön lunastusajoneuvo.

6.8. Vakuutus ei korvaa vakuutettuun ajoneuvoon kohdistuneita ns. force majeure –vahinkoja. Tähän katsotaan kuuluvaksi myös mm. onnettomuus ja ulosajo sekä niiden seurauksena syntyneet vahingot, varkaus, luvaton käyttöönotto sekä ilkivalta.

6.9. Vakuutusyhtiö pidättäytyy korvauksista, mikäli vahingot korvataan vakuutetulle jonkin toisen vakuutusyhtiön, takuun tms. kautta.

6.10. Teidän tulee ymmärtää ajoneuvonne varoitusvalojen ja mittareiden merkitys sekä viestit ja siten varmistaa häiriötön toiminta sekä toimia varoitusvalojen ohjeistamalla tavalla.

6.11. Me emme voi vakuutushakemusta hyväksyessämme taata ajoneuvon ajokilometrimäärää oikeaksi. Ilmoitettua mittarilukemaa tulee kuitenkin pitää lähtökohtana huoltojaksoja ja huoltotiheyttä määriteltäessä.

6.12. Vakuutus on voimassa ainoastaan maantieteellisesti määritetyillä alueilla.

6.13. Vakuutus ei kata mitään seurannaisvahinkoja tai kolmannelle osapuolelle kohdistuvia vahinkoja, henkilövahinkoja, palovahinkoja tai muita vakuutusehtojen ulkopuolisia vahinkoja.

6.14. Mikäli kirjallisesti ei ole muuta sovittu, on vakuutus Suomen lakien alainen.

6.15. Vakuutus ei oikeuta keskeytyspalveluihin tai tiepalveluihin.

6.16. Oikeutenne tämän vakuutuksen etuihin päättyy, jos mikä tahansa tieto, jonka Te tai muu taho puolestanne toimittaa meille, on epätarkka tai jos jätetään ilmaisematta oleellinen tieto, joka voisi vaikuttaa vakuutuksen myöntämiseen. Jos mikä tahansa vakuutus- tai korvaushakemus tähän vakuutukseen liittyen on vilpillinen tai sen tarkoitus on harhaanjohtaa meitä, tai mitä tahansa harhaanjohtavia tai vilpillisiä keinoja on käytetty taholtanne tai puolestanne tämän vakuutuksen suomien etuuksien saavuttamiseksi, oikeutenne kaikkiin etuihin päättyy. Meillä on oikeus irtisanoa vakuutus ja periä takaisin jo maksetut etuudet ja kulut, jotka ovat aiheutuneet vilpillisen tai harhaanjohtavan toiminnan seurauksena.

6.17. Kaikki tämän vakuutuksen alaiset maksettavaksi lankeavat korjauskustannukset maksetaan korjaamolle. Vakuutuskorvaus edellyttää vianmääritystä/korjauttamista y-tunnuksen omaavalla ammattitaitoisella korjaamolla (pois lukien mahdollinen edunsaajan oma korjaamo). Korjaamolle myönnetty laskutuslupa on voimassa enintään 2 kk sen myöntämispäivästä. Virheellisen vikadiagnoosin perusteella myönnetty laskutuslupa voidaan perua milloin tahansa. Laskutuslupa voidaan myös perua, mikäli sen myöntämisen jälkeen korvauskäsittelyssä ilmenee seikkoja, jotka olisivat evänneet laskutusluvan myöntämisen.

6.18. Nämä vakuutusehdot kaikkine niihin liittyvine asiakirjoineen, vakuutusjakso, vakuutushakemus tai mikä tahansa muu meille tekemänne tai puolestanne tehty kirjallinen ilmaus, jonka perusteella olemme myöntäneet vakuutuksen, muodostaa koko vakuutussopimuksen Teidän ja meidän välille.

6.19. Näitä vakuutusehtoja kaikkine niihin liittyvine asiakirjoineen ei voi muuttaa eikä niistä ei voi poiketa ilman meidän kirjallista vahvistusta/allekirjoitusta.

6.20. Toimistoajan ulkopuolella, jolloin Teillä ei ole mahdollisuutta hankkia ennakkohyväksyntää, on Teidän vastuullanne säilyttää vaihdetut osat ja täysi dokumentointi vahingosta myöhemmin tapahtuvan korvauskäsittelyn mahdollistamiseksi. Tämän vakuutuksen ehtojen ja sisällön mukaisesti on mahdollista, että vakuutus ei kata vahinkoa kokonaan tai edes osittain. Tällöin nämä kustannukset lankeavat Teidän maksettavaksenne.

7. ERITYISHUOMIOT

Ajoneuvosta huolehtiminen

Mikäli ajoneuvoanne ei ole huollettu täsmälleen valmistajan suositusten mukaisesti, vakuutusta ei välttämättä irtisanota. Vakuutus ei kuitenkaan kata rikkoutumisia, joiden syntyyn on myötävaikuttanut säännöllinen ajoneuvon ylläpidon ja huollon laiminlyönti. On vastuullanne varmistaa, että ajoneuvo on jatkuvasti valmistajan suositusten mukaisesti huollettu.

8. VAHINKOPROSESSI

Rikkoutumisesta voi ilmoittaa joko puhelimitse arkisin klo 9 - 16 tai sähköpostitse, minkä jälkeen toimitamme kirjalliset toimintaohjeet sähköpostiinne. Vahinkoilmoituksen kuitenkin täyttää ja toimittaa meille aina korjaamo.Vahinkoja, jotka ilmoitetaan myöhemmin kuin 14 vrk vian ilmenemisestä, ei käsitellä. Mikäli muuta ei todisteta, katsotaan rikkoutumispäivän olevan sama kuin korjaamon toimittaman vahinkoilmoituksen saapumispäivä. Korvauskäsittely jää keskeneräiseksi mikäli tiedot, jotka meille on toimitettu, ovat puutteelliset eikä toimitettujen tietojen perusteella pystytä tekemään korvauspäätöstä.

Yhteystietomme ovat internetsivuillamme yhteystiedot -osiossa.

9. KORVAUSKÄSITTELYN ERITYISHUOMIOT

Vian etsintä

Minkä tahansa komponentin vikaantuminen tulee tutkituttaa. Mikäli rikkoutuminen ei kuulu vakuutuksen kattavuuteen, olette ajoneuvon omistajana/haltijana vastuussa syntyneistä kuluista. Vakuutusyhtiö korvaa vian etsimisestä aiheutuneet kulut ainoastaan vakuutuksen kattavuuden mukaisesti ja maksimissaan yhden (1) tunnin, kuitenkin todellisen käytetyn ajan mukaan, mikäli se on vähemmän kuin 1 tunti.

Korvaushakemuksen arviointi

Saatamme vaatia puolueettoman arvion korvaushakemuksesta. Pidätämme oikeuden käyttää puolueetonta arvioitsijaa ajoneuvonne, ilmaantuneen vian tai vaurion ja huoltohistorian tarkastamiseen ennen korvaushakemuksen hyväksymistä. Teemme parhaamme, jotta tästä ei aiheudu Teille ylimääräistä viivästymistä tai haittaa. Emme kuitenkaan vastaa mistään mahdollisesta viivästymisestä aiheutuneista kustannuksista.

Työ- ja varaosakustannukset

Työajan, joka voidaan sisällyttää vakuutuksen korvaushakemukseen, tulee noudattaa valmistajan antamia suositusohjeaikoja. Meillä on oikeus ohjeistaa korjaajaa käyttämään B-osia, tarvikeosia tai alkuperäisosia ajoneuvonne korjaamiseen. Kaikki kulut, jotka hyväksymme, perustuvat korjauksessa käytettyjen osien hintoihin. Tilanteissa, joissa hyvitämme rahallisesti vastaavan kulutuksen omaavan komponentin hinnan sekä töiden osuuden, jää vakuutetulle mahdollisuus joko hankkia kustannuksellamme käytetty varaosa tai vaihtoehtoisesti käyttää korjauksessa uusia vastaavia komponentteja maksamalla itse osien välisen hintaerotuksen.

Vahingonkorvaus ja kulut

Vakuutus on vahingonkorvaussopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiöllä on velvollisuus korvata vain vahinko ja korjauttaa ajoneuvo vastaavaan kuntoon kuin se oli välittömästi ennen rikkoutumista. Mikäli vaaditte korjausta uusilla alkuperäisvaraosilla vastaavan kulutuksen omaavien B-osien tai tarvikeosien sijaan, Teidät velvoitetaan maksamaan osien erotus tai mahdollinen ajoneuvon arvonnousu. Mahdolliset lisäkorjauskulut ja sellaiset, joita vakuutus ei kata, lankeavat Teidän maksettavaksenne.

Laskutus ja korvausten maksu

Aina kun on mahdollista, maksamme hyväksytyt kulut korjaamolle. Teidän tulee vastata kaikista sellaisista kuluista, joita vakuutus ei kata. Jos olette arvonlisäverovelvollinen, emme maksa arvonlisäveron osuutta. Korjaamon tulee lähettää meille alkuperäinen, täydellisesti eritelty lasku sekä todiste huoltohistoriasta. Laskussa tulee olla tarkasti merkittynä maksunsaajan tiedot, eikä laskujen kopiot kelpaa. Maksamme vain vakuutuksen edellyttämän osuuden kustannuksista.

10. ASIAKASPALVELU

Mihin voitte reklamoida tarvittaessa?

Tavoitteemme on palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli koette, ettemme ole pystyneet täyttämään lupaustamme asiakaspalvelun laadussa, voitte osoittaa reklamaationne Suomen Takuuvakuutuksen korvauspalveluun joko sähköpostitse osoitteeseen info@takuuvakuutus.fi tai puhelimitse 020 746 3900.

Huomioittehan, että yhteydenoton yhteydessä tarvitsette vakuutusvahvistuksen numeron ja ajoneuvon tiedot asian joustavan käsittelyn varmistamiseksi.

Mikäli ette edelleen ole tyytyväinen saamaanne vastineeseen, voitte olla yhteydessä Suomen Takuuvakuutuksen toimitusjohtajaan sähköpostitse osoitteeseen hallinto@takuuvakuutus.fi tai puhelimitse 020 746 3900.

Vakuutuksen edunsaajalla/korvauksenhakijalla on käytettävissään eri keinoja hakeakseen muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Oletteko oikeutettu hyvitykseen?

Vakuutusyhtiön toiminta on taattu englantilaisen, The Financial Services Compensation Schemen toimesta. Tämä takaa korvauksen kuluttajalle, mikäli joku ym. instanssin jäsenyhtiöistä joutuisi korvauskyvyttömään tilaan, eikä kykenisi vastaamaan velvoitteistaan vakuutuskorvaustilanteissa. Oikeutettujen vakuutuskorvausten osalta ensimmäiset £2.000 katetaan täysin, siitä ylimenevä osuus 90 %:n osuudella (100 % mikäli kyseessä on lakisääteinen vakuutus). Yritysasiakkaita hyvitykset koskevat vain rajoitetusti.

Lisätietoja osoitteesta:

Financial Services Compensation Scheme
7th Floor, Lloyds Chambers,
1 Portsoken Street, London E1 8BN
Puh. +44 20 7892 7300

Mitkä ovat oikeutenne?

Tietosuojalainsäädännön (1999) mukaisesti tietosuojavalvoja tähän vakuutukseen liittyen on Suomen Takuuvakuutus. Vakuutuksen takaamiseen, asiakaspalveluun ja hallinnointiin liittyen tietojanne saatetaan jakaa tarvittaessa vakuutusyhtiön ja sen edustajien kesken. Jos olette antaneet tietoa muista henkilöistä, pidämme hyväksyttynä, että he ovat valtuuttaneet Teidät toimimaan puolestaan ja että he hyväksyvät henkilötietojensa käytön edellä mainitulla tavalla.

Pidätämme oikeuden vakuutusehtojen muuttamiseen.

bottom of page