top of page

TEKNIIKKATURVAN EHDOT

Vakuutusehdot: News

TEKNIIKKATURVAN EHDOT 2022

Voimassa alkaen 1.1.2019 myönnetyille tekniikkaturville

TEKNIIKKATURVAN ESITTELY

Tekniikkaturva on vakuutusyhtiön takaama, laajennettu turva ajoneuvosi korjauskustannusten hallinnointiin. Tekniikkaturvan tarkoitus on avustaa ajoneuvosi korjauskustannuksissa, jotka aiheutuvat Tekniikkaturvaan kuuluvien komponenttien äkillisistä ja ennalta arvaamattomista rikkoutumisista. Tekniikkaturvaa ei ole tarkoitettu nostamaan ajoneuvosi arvoa vaihtamalla käytetyt osat uusiin.

 

Tekniikkaturvaan ei voida sisällyttää ajoneuvosi kaikkia komponentteja, tutustu siksi huolellisesti Tekniikkaturvatodistukseen, (jonka saat tilattuasi Turvan) ja Tekniikkaturvan ehtoihin sekä erilliseen kattavuussisältöön. Tutustumalla saat selkeän käsityksen mitä Tekniikkaturva kattaa ja mitä se ei kata. Erillisessä kattavuussisällössä on selkeästi lueteltu komponentit, jotka kuuluvat kattavuuteen. Jos komponenttia ei ole lueteltu kattavuussisällössä, se ei kuulu kattavuuteen. Huomioi myös yleiset rajoitukset ja ehdot.

Säilytä Tekniikkaturvatodistus, jota tarvitset asioidessasi korjaamon tai hallinnoijan kanssa.

Jos olet mielestäsi saanut ostohetkellä virheellistä tietoa tuotteesta, ilmoita siitä hallinnoijalle 7 päivän kuluessa ajoneuvosi luovutuksesta tai Tekniikkaturvan tilaamispäivästä, jos olet asioinut suoraan hallinnoijan kanssa. Hallinnoija on InSure Group Oy. Mikäli et ilmoita virheestä, hyväksyt Tekniikkaturvan ja sitoudut sen ehtoihin.

 

Tarkista oman turvasi tiedot Tekniikkaturvatodistuksesta:

Ajoneuvosi tiedot

Turvan kattavuustaso

Omavastuu (sovelletaan jokaiseen rikkoutumiseen)

Kesto ja voimassaoloajankohta

Korvausraja

Mahdolliset huomiot

 

Huomaathan, että Tekniikkaturvaan ei kuulu:

Ajoneuvosi huoltaminen

Kuluminen eikä siitä aiheutuvat rikkoutumiset

 

MITEN TOIMIN JOS AJONEUVONI RIKKOUTUU?

Lue tarkat ohjeet Tekniikkaturvatodistuksestasi.

Sinun tulee ensisijaisesti korjauttaa ajoneuvosi myyjäliikkeen korjaamolla.

Rikkoutumisesta on aina ilmoitettava turvan voimassaolon aikana, hallinnoijalle.

Huomioithan, että korvauksen edellytys on korjaamisen aloitus vasta kun vahinko on käsitelty ja korjaukseen on myönnetty lupa.

 

Ilmoitettuasi vahingosta hallinnoijalle, saat kirjalliset ohjeet sähköpostiisi. Vahinkoilmoituksen täyttää ja toimittaa aina korjaamo. Mikäli et ole ilmoittanut rikkoutumisesta turvan voimassaoloaikana, katsotaan rikkoutumispäivän olevan päivä, jolloin korjaamo on tehnyt vahinkoilmoituksen.  Rikkoutumista ei hyväksytä takautuvasti ilman pätevää kirjallista näyttöä. Hallinnoijalla on oikeus päättää näytön riittävyydestä. Korvauskäsittely jää keskeneräiseksi, mikäli toimitetut tiedot ovat puutteelliset eikä niiden perusteella pystytä tekemään korvauspäätöstä.

 

MÄÄRITELMÄT (termistön merkitys säilyy samana läpi ehtojen)

 

Tekniikkaturva tarkoittaa vakuutusyhtiön takaamaa laajennettua turvaa ajoneuvon korjauskustannusten hallinnointiin.

Turva tarkoittaa Tekniikkaturvaa.

Tekniikkaturvatodistus tarkoittaa asiakirjaa, jossa on määritelty yksittäisen Tekniikkaturvan ominaisuudet.

Tekniikkaturvan ehdot tarkoittavat tätä asiakirjaa yhdessä Tekniikkaturvatodistuksen kanssa.

Me/meillä/meidän tarkoittaa turvan hallinnoijaa.

Sinä/sinulla/sinun tarkoittaa Tekniikkaturvatodistuksessa nimettyä ostajaa tai seuraavaa laillista omistajaa, ei kuitenkaan kaupallista toimijaa.

Turvajakso tarkoittaa Tekniikkaturvan alkamispäivämäärää ja loppumispäivämäärää sekä niiden välistä aikajaksoa huomioiden mahdollinen kilometrirajoitus.

Tekniikkaturvan alkamispäivämäärä tarkoittaa päivämäärää, jolloin ajoneuvon turva alkaa. Ajankohta ilmenee Tekniikkaturvatodistuksesta.

Tekniikkaturvan loppumispäivämäärä (ilmenee Tekniikkaturvatodistuksesta) tarkoittaa päivämäärää, jolloin turvan voimassaolo päättyy jostakin seuraavasta syystä:

Turvajakso päättyy; tai

Ajoneuvo on myyty kaupalliselle toimijalle; tai

Ajoneuvosta maksettujen korjauskustannusten määrä saavuttaa ajoneuvon markkinahinnan, kuitenkin enintään 100.000 € (poikkeuksena Taso 1, ks. korvausraja).

 

Korvausraja tarkoittaa maksimikorvaussummaa, joka korvataan yksittäisestä vahingosta tai turvajakson aikaisista vahingoista yhteensä. Yhteenlaskettavien korvattavien vahinkojen arvo turvajakson aikana ei voi ylittää 100.000 € (Taso 1, enintään 10.000 €) tai ajoneuvon markkinahintaa, mikäli se on pienempi kuin 100.000 € (Taso 1, 10.000 €).

Ajoneuvo tarkoittaa Tekniikkaturvatodistuksessa mainittua ajoneuvoa.

Komponentti tarkoittaa mitä tahansa ajoneuvon valmistajan määrittelemää alkuperäistä mekaanista, elektronista tai sähköistä osaa, luetteloituna kattavuussisällössä.

Rikkoutuminen tarkoittaa äkillistä ja ennalta arvaamatonta komponenttivikaa, joka johtuu pysyvästä mekaanisesta tai elektronisesta vaurioitumisesta aiheuttaen komponentin toiminnan äkillisen pysähtymisen ja vaatien välittömän korjauksen tai komponentin vaihdon ennen kuin osa voi toimia normaalisti. Rikkoutumisen tulee aiheutua muista syistä, kuin kulumisesta, heikkenemisestä, huolimattomuudesta tai muista turvan rajoituksista.

Kuluminen tarkoittaa komponentin vauriota, joka on aiheutunut vaiheittain ajan saatossa toiminnan tai komponentin suorituskyvyn heikkenemisen myötä.

Ostohinta tarkoittaa Tekniikkaturvatodistuksessa mainittua ajoneuvon ostohintaa, joka ei ole sama kuin markkinahinta.

Maantieteelliset alueet tarkoittavat aluetta, jossa turva on voimassa. Alueeseen kuuluvat Suomi ja lisäksi rajoitetusti muu Manner-Eurooppa.

Ajoneuvon markkina-arvo on ajoneuvon jälleenmyyntihinta tai keskimääräinen jälleenmyyntihinta kunto, ajomäärä, varustetaso yms. huomioiden. Tarvittaessa markkina-arvon määrittämiseen käytetään puolueetonta asiantuntija-apua.

TEKNIIKKATURVA KATTAA

 

Tekniikkaturva kattaa turvan alaisen ajoneuvon mekaanisia ja elektronisia komponentteja äkillisen ja ennalta arvaamattoman mekaanisen rikkoutumisen varalta erillisen kattavuussisällön ja Tekniikkaturvan muiden ehtojen mukaisesti. Edellytyksenä on, että osat ovat valmistajan alkuperäisesti määrittelemiä osia. Katso määritelmät-osiosta mitä rikkoutumisella ja kulumisella tarkoitetaan. Kulumista ja siitä aiheutuneita rikkoutumisia ei korvata, lukuun ottamatta kulumataulukon mukaisia poikkeuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esim. Mikäli turvan alaisesta autosta, jolla on ajettu 110.000 km, rikkoutuu pyörän laakeri, turva korvaa sen korjaamiseen liittyvistä kustannuksista 50 %, ei vähempää eikä enempää (ei poista omavastuun maksuvelvoitetta).

TEKNIIKKATURVA EI KATA

 

Mitään vikakorjauksia, joihin ei ole hallinnoijan ennakkohyväksyntää.

Mitään kustannuksia, joista ei ole sovittu hallinnoijan kanssa etukäteen.

Tekniikkaturvan mahdollista omavastuuosuutta. Omavastuu on rikkoutumiskohtainen.

Muita komponentteja kuin mitä on erityisesti lueteltu kattavuussisällössä.

Vikoja ja vaurioita, jotka ovat olleet tai niiden voidaan olettaa olleen ajoneuvossa ostohetkellä.

Yleistä ennaltaehkäisevää ja normaalia ajoneuvon huoltotoimintaa (esim. mutta ei rajoittuen: aurauskulmien säätö), ääniä, venymistä, normaaleja kulutusosia (esim. mutta ei rajoittuen: akut, sytytys-/hehkutulpat, ruiskusuuttimet, hihnat, pyyhkijänsulat, renkaat, jarrupalat/jarrurummut/jarrulevyt, suodattimet, pakoputkisto, Bi-/Xenon, LED-valot, valojen polttimot ja umpiot, matot, sisäverhous sekä korinosat koristeineen) eikä muutos-, lisäys-, parannus- tai huoltokustannuksia.

Komponenttien vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet valmistajan suositusten mukaisen säännöllisen huollon puutteesta.

Kulumista eikä sen aiheuttamia vikoja ja vaurioita, loppuun kuluneita osia, osan tai toimintakyvyn heikentymistä käyttökuormituksen, hankauksen, eroosion tai korroosion (ruostuminen, hapettuminen, syöpyminen yms.) seurauksena, silloin kun ne eivät johdu materiaalivirheestä. 

Vikoja, vaurioita tai tehdastakuun alaisia komponentteja, jotka kuuluvat tehdastakuun tai ajoneuvon myyjän vastuulle eikä valmistajan takaisinkutsuista aiheutuvia kuluja tai osia eikä rikkoutumista tai vikaa, joka on seurausta valmistajan millä tahansa tavalla myöntämästä mekaanisesta tai rakenteellisesta viasta, esim. vaihtamalla osia, tuomalla markkinoille korjaussarjoja tai korvaamalla osia uudella osalla joko Euroopassa tai jollain toisella markkina-alueella. Korvausvelvollisuus on tällöin valmistajalla.

Vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet lämpötilavaihteluista, esim. ylikuumeneminen, palaminen, jäätyminen tms., virheellisestä käytöstä tai väärinkäytöstä, esim. mutta ei rajoittuen jäähdytysveden, pakkasnesteen tai öljyn vähyydestä, väärän polttoaineen tai voiteluaineen käytöstä, voitelun puutteesta tai ulkoisista vaikutteista, esim. vesi, pöly, kivi tms.

Huolimattomuudesta, välinpitämättömyydestä, tahallisuudesta, varoitusvalojen tai mittariston huomiotta jättämisestä aiheutuneita vikoja ja vaurioita, eikä vikoja ja vaurioita, jotka aiheutuvat vahingon jatkamisesta ja pahentamisesta vian tai vaurion ilmettyä.

Vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet ammattitaidottomasta huollosta tai huonosti suoritetusta aiemmasta korjauksesta tai ylläpidon, tarkastuksen, muokkauksen, huollon tai korjauksen yhteydessä käytetyn työkalun tai työmenetelmän aiheuttamista rikkoutumisista.

Toistuvia vikoja, jotka ilmenevät 30 päivän sisällä toisistaan puutteellisen korjaustyön vuoksi. Osat tulee korvata korjaamolta edellytettävästä 12 kk:n varaosatakuusta.

Seurannaisvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet Tekniikkaturvan ulkopuolisten osien vikaantumisen tai vaurioitumisen seurauksena, mitään seurannaisvahinkoja, ajoneuvon käytön estymistä, viivästymisen tai luovuttamattomuuden aiheuttamia seuraamuksia, myönnetyn turvan hyötysuhteen takaamista, mitään muita seuraamuksia, minkäänlaista oikeudellista vastuuta eikä erimielisyystilanteista aiheutuneita selvittely-, tms. kustannuksia.

Säätöjä, komponenttien puhdistuksia tai pinnoituksia, (esim. kevennykset, hoonaukset), tarpeettomia diagnooseja eikä ohjelmistopäivityksiä. Vianmääritys korvataan todellisen käytetyn ajan mukaan, kuitenkin maksimissaan 1 h, mikäli rikkoutuminen kuuluu Tekniikkaturvan korvattavuuteen.

Komponentteja, jotka eivät ole rikkoutuneet tai aiheuttaneet rikkoutumista, mutta ne vaihdetaan kuluttajan tai kolmannen tahon vaatimuksesta, esim. korjaamon tai valmistajan suositukseen perustuen.

Vikoja ja vaurioita mikäli ajoneuvon mittarilukemaa on muokattu tai matkamittari ei toimi.

Kolarikorjattuihin ajoneuvoihin kohdistuneita vikoja, vaurioita tai rikkoutumisia.

Ohjearvoihin verrattua poikkeavan suurta öljynkulutusta (sisältäen öljyvuodot), muusta kuin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta johtuen.

Mitään menetyksiä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat valmistajan määrityksiin tehdyistä muutoksista tai muokkauksista.

 

YLEISET RAJOITUKSET

 

Tekniikkaturva ei korvaa force majeure –tilanteista johtuvia vahinkoja, minkäänlaisesta onnettomuudesta tai ulosajosta johtuvia vahinkoja eikä varkautta, luvatonta käyttöönottoa tai ilkivaltaa eikä kolmannelle osapuolelle kohdistuvia vahinkoja, henkilövahinkoja tai muita asiaankuulumattomia vahinkoja.

Tekniikkaturva ei korvaa vahinkoja jos syynä on tulipalo, salama, räjähdys tai niitä seuraavat purkaukset, ilma-alukset tai muut ilmasta putoavat laitteet tai esineet, varkaudet tai varkausyritykset, rakennusten romahtaminen, tulvat, tulvavuodot, veden poistuminen vettä sisältävistä laitteista, maanjäristys, köyhtyminen, maanvyörymät, lumivyöry, hurrikaani, sykloni, tulivuorenpurkaus tai vastaavat luonnonkatastrofit ja luonnonilmiöt.

Vaihdettaviin osiin, lisävarusteisiin ja säätöihin liittyvät rajoitukset sisältyvät näihin turvaehtoihin.

Tekniikkaturva ei korvaa tyyppivikoja. Niillä tarkoitetaan yleisesti ajoneuvon merkille tai mallille tyypillisiä vikoja, jotka ilmenevät mm. autokatsastajien, Trafin, TÜV:n tai autoalan luotettavan median kautta tai valmistaja on myöntänyt vian millä tahansa tavalla. Jos jäljempänä määriteltyyn tiettyyn komponenttiin liittyvien korvausvaatimusten määrä turvan alaisista ajoneuvoista ylittää jäljempänä esitetyt prosenttiluvut, luokitellaan vikaantuminen tyyppiviaksi ja on näin ollen valmistajan, maahantuojan tai toimiluvan haltijan vastuulla, alla olevan taulukon mukaisesti:

 

                     % tai enemmän          Riskijakso

                                5 %                         12 kk

                              10 %                         24 kk

 

Tietyllä komponentilla tarkoitetaan joko:

a) yksittäisiä komponentteja, jotka muodostavat osan moottoria, vaihteistoa ja vastaavia kokonaisuuksia eikä koko moottoria, vaihteistoa ja vastaavia tai

b) koko komponenttia, jossa on vakiintunut käytäntö korvata koko yksikkö esim. käynnistysmoottori, generaattori, vesipumppu ja vastaavat.

Tekniikkaturva on voimassa ainoastaan maantieteellisesti määritetyillä alueilla. Tekniikkaturvan alaisen tuotteen katsotaan olevan pois turvan piiristä, jos se on ollut maantieteellisten alueiden ulkopuolella yli 60 päivää minkä tahansa kalenterivuoden aikana alkaen ostopäivästä.

Tekniikkaturva ei korvaa ajoneuvoon kohdistuneita vahinkoja, mikäli sitä käytetään tai on käytetty kaupallisiin tarkoituksiin, lukuun ottamatta ajoneuvoja, joihin sovelletaan pitkäaikaisia, yli 6 kuukauden, vuokria. Kaupallinen käyttö tarkoittaa, mutta ei rajoitu esim. taksikäyttöä, vuokra-autoja, hyötyajoneuvoja, autokouluopetusta. Massamyyntiä yrityksille työntekijöiden käyttöön ei ole suljettu pois kattavuudesta.

Tekniikkaturva ei korvaa ajoneuvoon kohdistuneita vahinkoja, mikäli sitä käytetään tai on käytetty esim. ajoharjoitteluun, maastoajoon, muuhun äärimmäiseen käyttöön, kilpailukäyttöön tms., sitä on viritetty tai muokattu, sen omapaino on yli 3500 kg, tai se on vakuutusyhtiön lunastusajoneuvo.

Näyttövelvollisuus korvaustapahtumasta on Sinulla. Mikäli turvan hallinnoija joutuu turvautumaan hyväksyttyyn tavarantarkastajaan tms. tahoon, todistaakseen Sinun tai kolmannen tahon vaatimuksia vastaan ja tarkastuksessa asia ratkeaa turvan hallinnoijan eduksi, kaikki ylimääräiset tarkastus- yms. kulut lankeavat maksettavaksesi.

Turva ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ajoneuvon vikaantuneena tai vaurioituneena käyttämisen seurauksena, eikä vahinkoja mikäli olet tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut korvaustapahtuman.

 

YLEISET EHDOT

 

Ajoneuvosta huolehtiminen

Mikäli ajoneuvoasi ei ole huollettu täsmälleen valmistajan suositusten mukaisesti, turvaa ei välttämättä irtisanota. Turva ei kuitenkaan kata rikkoutumisia, joiden syntyyn on myötävaikuttanut säännöllinen ajoneuvon ylläpidon ja huollon laiminlyönti. On vastuullasi varmistaa, että ajoneuvo on jatkuvasti valmistajan suositusten mukaisesti huollettu.

Ehtojen laiminlyömisestä saattaa olla seurauksena turvan irtisanominen, korvausten maksusta pitäytyminen tai korvaussumman pienentäminen. Turvan hyväksymällä sitoudut seuraaviin ehtoihin:

Sinun tulee välttää ajoneuvon ja sen komponenttien vikaantumista ja vaurioitumista.

On vastuullasi varmistaa, että ajoneuvo on tieliikennekelpoinen, ehjä ja valmistajan ohjeiden mukaisesti huollettu.

Mikäli Sinä, taholtasi joku muu tai joku, joka toimii tietoisuudessasi, on toiminut vilpillisesti muokaten tai lisäten maksettavaksi haettuja korvauksia tai toimittanut vääriä asiakirjoja, korvausten maksu pidätetään. Tuolloin tehdään myös tarvittavat toimenpiteet mahdollisesti jo maksettujen korvausten palauttamiseksi ja tarvittaessa asia saatetaan oikeudelliseen käsittelyyn. Samalla pidättäydytään palauttamasta turvan hankintamaksua.

Ennen uuden Tekniikkaturvan voimaanastumista, ajoneuvon myyjän ja ostajan tulee tehdä ajoneuvon esitarkastus varmistaen näin, että turvan alaiset komponentit ovat ehjiä ja ajoneuvo toimii moitteettomasti. Tämä esitarkastus ei vastaa eikä korvaa huoltoa. Sinulla on velvollisuus tutustua ehtoihin ja ilmaista tyytymättömyytesi ehdoissa ilmoitetun aikataulun mukaisesti jos koet, että tuotteessa on virhe. Hyväksymällä turvan, sitoudut sen ehtoihin.

Turvaa ei voi siirtää toiseen ajoneuvoon.

Tekemällä turvahakemuksen, on ajoneuvon myyjä vahvistanut ajoneuvon olevan huollettu valmistajan suositusten mukaisesti ja teknisesti kunnossa.

Mikäli vahinko korvataan jonkin vakuutusyhtiön, takuun tms. kautta, Tekniikkaturva ei maksa kustannuksia. 

Sinun tulee ymmärtää ajoneuvosi varoitusvalojen ja mittareiden merkitys sekä viestit ja siten varmistaa häiriötön toiminta sekä toimia varoitusvalojen ohjeistamalla tavalla.

Hallinnoija ei voi turvahakemusta hyväksyessään taata ajoneuvon ajokilometrimäärää oikeaksi. Ilmoitettua mittarilukemaa tulee kuitenkin pitää lähtökohtana huoltojaksoja ja huoltotiheyttä määriteltäessä.

Tekniikkaturva on EU-lainsäädännön alaisuudessa.

Turva ei oikeuta keskeytyspalveluihin tai tiepalveluihin.

Oikeutesi tämän turvan etuihin päättyy, jos mikä tahansa tieto, jonka Sinä tai muu taho puolestasi toimittaa meille, on epätarkka tai jos jätetään ilmaisematta oleellinen tieto, joka voisi vaikuttaa turvan myöntämiseen. Jos mikä tahansa turva- tai korvaushakemus on vilpillinen tai sen tarkoitus on harhaanjohtaa meitä, tai mitä tahansa harhaanjohtavia tai vilpillisiä keinoja on käytetty taholtasi tai puolestasi tämän turvan etuuksien saavuttamiseksi, oikeutesi kaikkiin etuihin päättyy. Meillä on oikeus irtisanoa turva ja periä takaisin jo maksetut etuudet ja kulut, jotka ovat aiheutuneet vilpillisen tai harhaanjohtavan toiminnan seurauksena.

Kaikki Tekniikkaturvasta maksettavat korjauskustannukset maksetaan korjaamolle. Sinun tulee ensisijaisesti korjauttaa ajoneuvosi myyjäliikkeen korjaamolla. Jos se ei ole mahdollista, korjaamon on joka tapauksessa oltava y-tunnuksen omaava, alv-rekisterissä oleva ammattitaitoinen korjaamo. Korjaamolle myönnetty laskutuslupa on voimassa enintään 2 kk sen myöntämispäivästä. Virheellisen vikadiagnoosin perusteella myönnetty laskutuslupa voidaan perua milloin tahansa. Laskutuslupa voidaan myös perua, mikäli sen myöntämisen jälkeen korvauskäsittelyssä ilmenee seikkoja, jotka olisivat alun perin evänneet laskutusluvan myöntämisen.

Näitä ehtoja kaikkine niihin liittyvine asiakirjoineen ei voi muuttaa eikä niistä ei voi poiketa ilman hallinnoijan kirjallista vahvistusta.

Kaikki korjaukset vaativat ennakkohyväksynnän. Jos korjautat ajoneuvosi ilman ennakkohyväksyntää, vastaat itse kustannuksista.

 

OHEISPALVELUT JA EDUT

 

Jos tarvitset mitä tahansa seuraavista oheispalveluista, muista hankkia valtuutus ennen palvelun käyttöä:

Auton vuokraus

Mikäli turvan alaisen ajoneuvon turvan alainen todellinen korjausaika ylittää 8 tuntia (tehtaan/maahantuojan ohjeajan mukaan), korvaamme vuokra-auton kuluja 25 €/vrk sis. arvonlisäveron 24 % maksimissaan 7 vrk:n ajalle. Korjausajaksi ei lasketa mahdollista valmistumisen odottamista tai osien toimituksen odottamista.

Hinaus

Mikäli turvan korvauksen piiriin kuuluva vahinko edellyttää ajoneuvon hinausta korjaamolle tai ajon jatkaminen aiheuttaisi vaaraa tai lisävaurioita, turva korvaa 50 € hinaushyvitystä, jos hinausta ei korvata joltain muulta taholta.

Tekniikkaturvan siirtyminen

Mikäli myyt ajoneuvosi yksityiselle henkilölle, siirtyy jäljellä oleva turvajakso ajoneuvon mukana uuden laillisen omistajan hyväksi. Muista ilmoittaa omistuksen vaihtumisesta ja toimittaa pyydettäessä kauppakirjakopio hallinnoijalle. Turvajakso voi siirtyä ainoastaan uudelle yksityiselle omistajalle, ei kaupalliselle toimijalle.

Turvajakson uusiminen

Uusimisen ehtona on kelpoisuusehtojen täyttyminen sekä ajoneuvon täydellinen huoltohistoria uuden turvajakson alkamisajankohtana. Turvajakson uusimiseksi saatetaan edellyttää puolueettoman ulkopuolisen tahon tekemää kuntotarkastusta. Ota yhteyttä hallinnoijaan saadaksesi lisätietoja Tekniikkaturvan uusimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Kansainvälinen käyttö

Turva on voimassa vuotuisesti 60 vuorokauden ajan yksityismatkoillasi maantieteellisillä alueilla. Mahdolliset vahingonkorvaukset tältä ajalta maksetaan noudattaen enintään Suomen osa- ja työtuntihinnoittelua. Korjaustoimenpiteisiin edellytetään ennakkohyväksyntä.

KORVAUSKÄSITTELYN ERITYISHUOMIOT

 

Vian etsintä

Minkä tahansa komponentin vikaantuminen tulee tutkituttaa. Mikäli rikkoutuminen ei kuulu kattavuuteen, olet ajoneuvon omistajana/haltijana vastuussa kuluista. Tekniikkaturva korvaa vian etsimisestä aiheutuneet kulut ainoastaan Tekniikkaturvan kattavuuden mukaisesti ja maksimissaan yhden (1) tunnin, kuitenkin todellisen käytetyn ajan mukaan, mikäli se on vähemmän kuin 1 tunti.

Korvaushakemuksen arviointi

Hallinnoijalla on oikeus käyttää puolueetonta arvioitsijaa ajoneuvosi, ilmaantuneen rikkoutumisen ja huoltohistorian tarkastamiseen ennen korvaushakemuksen hyväksymistä. Ylimääräistä viivästymistä tai haittaa pyritään välttämään. Tekniikkaturva ei kuitenkaan vastaa mistään viivästymisestä aiheutuneista kustannuksista.

Työ- ja varaosakustannukset

Työajan, joka voidaan sisällyttää korvaushakemukseen, tulee noudattaa valmistajan suositusohjeaikoja. Hallinnoijalla on oikeus ohjeistaa korjaajaa käyttämään B-osia, tarvikeosia tai alkuperäisosia ajoneuvosi korjaamiseen. Kaikki hyväksyttävät kulut perustuvat korjauksessa käytettyjen osien hintoihin. Tilanne, jossa Tekniikkaturva korvaa vastaavan kulutuksen omaavan komponentin hinnan ja töiden osuuden mukaisesti, ei estä sinua korjauttamasta ajoneuvoasi uudella komponentilla, mutta maksat silloin itse osien välisen hintaeron.

Vahingonkorvaus ja kulut

Tekniikkaturva on vahingonkorvaussopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että Tekniikkaturvan vastuulla on korvata vain vahinko ja korjauttaa ajoneuvo vastaavaan kuntoon kuin se oli välittömästi ennen rikkoutumista. Mikäli vaadit korjausta uusilla alkuperäisvaraosilla vastaavan kulutuksen omaavien B-osien tai tarvikeosien sijaan, on velvollisuutesi maksaa osien erotus tai mahdollinen ajoneuvosi arvonnousu. Sinä vastaat kaikista sellaisista kuluista, joita Tekniikkaturva ei kata.

Korvausten maksu

Hyväksytyn korvaushakemuksen kulut maksetaan korjaamolle. Jos ajoneuvosi on arvonlisäverovähennykseen oikeuttavassa käytössä, arvonlisäveron osuutta ei korvata, vaan vastaat siitä itse. Jälleenmyyjä tai korjaamo lähettää hallinnoijalle alkuperäisen, täydellisesti eritellyn laskun kaikkine vähennyksineen sekä pyydettäessä todisteen huoltohistoriasta. Korvaukset maksetaan vain Tekniikkaturvan oikeuttamista kustannuksista. Käteiskorvauksia ei makseta.

JOS YHTEISYMMÄRRYSTÄ EI SYNNY

 

Palvelemme sinua aina parhaan osaamisemme mukaan. Mikäli kuitenkin koet, ettemme ole pystyneet täyttämään lupaustamme asiakaspalvelun laadussa, voit osoittaa reklamaatiosi turvan hallinnoijalle.

Huomioithan, että ottaessasi yhteyttä tarvitset Tekniikkaturvatodistuksen numeron ja ajoneuvon tiedot asian sujuvan käsittelyn varmistamiseksi.

Mikäli haluat lisätietoja korvauspäätöksestä, ota yhteyttä hallinnoijaan. Jos yhteisymmärrystä ei synny tämänkään jälkeen, voit pyytää ratkaisusuositusta Kuluttajariitalautakunnalta.

Tietosuojalaki 2018

Tietosuojalainsäädännön (2018) mukaisesti rekisterinpitäjä on hallinnoija liittyen kaikkiin henkilötietoihin, joita sille siirtyy Tekniikkaturvasi yhteydessä. Tekniikkaturvan myöntämiseen, asiakaspalveluun, hallinnointiin ja korvausten maksuun liittyen henkilötietojasi jaetaan turvan hallinnoijan ja niiden vakuuttajien kesken Tekniikkaturva-palvelun mahdollistamiseksi. Jos olet antanut henkilötietosi tai muiden henkilötietoja, pidämme hyväksyttynä, että he ovat valtuuttaneet sinut toimimaan puolestaan ja että olet hyväksynyt ja muut, joiden henkilötietoja olet antanut, hyväksyvät henkilötietojensa käytön edellä mainitulla tavalla.

Kulumataulukko 2019 ehtoihin upotettavak
bottom of page